Vliegveld Teuge • De Zanden 113 • NL~7395 PG Teuge
T +31(0)55 3231967 • info@interaviationsupport.com

international aviation support banner

MAINTENANCE | SALES | MANAGEMENT | TRAINING
from training aircraft up to business jet

DISCLAIMER

Lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u gebruik maakt van deze internetdienst en website. De internetdiensten en websites van International Aviation Support worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van International Aviation Support te gebruiken c.q. te bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites.
Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van International Aviation Support zijn (intellectueel) eigendom van International Aviation Support, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van International Aviation Support. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij International Aviation Support en wordt uitgeoefend.Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van International Aviation Support erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van International Aviation Support, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Stella en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van International Aviation Support slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van International Aviation Support en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

International Aviation Support en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van International Aviation Support raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van International Aviation Support geregistreerde en aangeboden informatie. International Aviation Support en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van International Aviation Support. U dient de eventueel door Stella te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:
• ieder gebruik van de internetdiensten en websites van International Aviation Support op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor International Aviation Support of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Stella of voor derden;
• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van International Aviation Support heeft verkregen;
• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van International Aviation Support, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;
• het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van de internet diensten en websites van International Aviation Support is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Apeldoorn is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.